Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Zależnie od sposobu rozliczania się przewidzianego prawem dla poszczególnych podatników, wymaga się od nich konkretnych sposobów ewidencjonowania wszelkiej aktywności rachunkowej czy też finansowej: dokumentowania dochodów i nie tylko, prowadzenia księgowości. Prowadzenie księgowości w formie ewidencji przychodów przewidziana jest dla osób rozliczających się ryczałtem. Przepisy wskazują, kto do nich należy i w jaki sposób powinien prowadzić dokumentację przychodów. Zapraszamy do lektury.

Zależnie od sposobu rozliczania się przewidzianego prawem dla poszczególnych podatników, wymaga się od nich konkretnych sposobów ewidencjonowania wszelkiej aktywności rachunkowej czy też finansowej: dokumentowania dochodów i nie tylko, prowadzenia księgowości. Prowadzenie księgowości w formie ewidencji przychodów przewidziana jest dla osób rozliczających się ryczałtem. Przepisy wskazują, kto do nich należy i w jaki sposób powinien prowadzić dokumentację przychodów. Zapraszamy do lektury.

Jak i na jakich warunkach prowadzi się ewidencję przychodów?

Przede wszystkim trzeba być płatnikiem podatku dochodowego w formie ryczałtu, o czym więcej w akapicie poniżej. Poza tym ewidencja przychodów jako sformalizowany dokument mogący być dowodem w postępowaniu podatkowym podlega konkretnym wymaganiom przewidzianym przez prawo. Musi być prowadzona rzetelnie i w sposób niewadliwy. Jej wzór jest dostępny w rozporządzeniu. Musi zawierać daty wpisów, numery dowodów księgowych, daty uzyskania przychodu, kwoty przychodu. Należy zachowywać dowody – rachunki, faktury – na podstawie których dokonano wpisów. W celu zachowania formalnych wymogów i zgodności z prawem można zlecić prowadzenie księgowości profesjonalnemu biurze rachunkowemu.

Kogo dotyczy zryczałtowany podatek dochodowy?

Zryczałtowany podatek dochodowy to jedna z form opodatkowania, jakie państwo nakłada na swoich obywateli. Ta konkretna charakteryzuje się tym, że jest prosta – nie odlicza się kosztów uzyskania przychodu, obowiązuje pięć stawek, w oparciu o które oblicza się podatek przy ewidencjonowaniu dochodów. Podatek w formie ryczałtu płacą:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;
  • osoby duchowne;
  • osiągające przychody ze sprzedaży produktów zwierzęcych i roślinnych (w określonych ustawą przypadkach).

 

Ryczałt dotyczy także przedsiębiorstwa w spadku – to znaczy takiego przedsiębiorstwa, które zalicza się do masy spadkowej, nie ma osobowości prawnej, a przynosi dochody – wtedy te dochody podlegają ryczałtowi aż do momentu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.